Menu

STATUT

STATUT FUNDACJI „PRZYJAZNY DOM DZIECKA”

(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja “PRZYJAZNY DOM DZIECKA” ustanowiona przez: Arkadiusza Wysockiego zamieszkałego Kielce ul. Turystyczna 1/2 oraz Marka Zabiciela zamieszkałego w Masłów II 240 woj. świętokrzyskie zwanych dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Kancelaria Notarialna notariusz Maria Arczyńska notariusz Grzegorz Arczyński s.c., ul. Sienkiewicza 11 25-350 Kielce za numerem repertorium A 2946/2005 dnia 31.05.2005 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Kielce.

§ 4

Właściwym ministrem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów statutowych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§ 7

Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji oraz numeru KRS, NIP i REGON.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego, wspierania i finansowania inicjatyw związanych z poprawą standardów życia w tych placówkach, udzielania pomocy potrzebującym w tych placówkach dzieciom, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.

§ 10

Celem fundacji jest:

1. Wspieranie finansowe, materialne, oraz edukacyjne placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego poprzez:

a) Organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu potrzebnego do ich funkcjonowania.

b) Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci.

c) Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.

d) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego.

2. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

§ 11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, jak i korzystać z działalności innych.

§ 12

Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność pożytku publicznego w zakresie:

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13

Majątek Fundacji stanowi:

1) Wkład pieniężny o wartości 1 000 zł.

2) Sprzęt komputerowy (komputer, drukarka, monitor) o wartości: 1 200 zł. oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15

„Dochody Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków, zapisów osób prawnych i fizycznych, zarówno rzeczowe jak i finansowe w złotych polskich jak i walutach obcych, niezależnie od miejsca siedziby lub obywatelstwa darczyńcy;

2) dotacji i subwencji osób prawnych;

3) odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

4) sponsoringu;

5) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

6) dochodów z majątku Fundacji;

7) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;

8) odsetek bankowych.”

9) nawiązek”

§ 16

„Dochody z nawiązek, dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Fundacji jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.”

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 17

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Organów Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Organów Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Organów Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może kupować na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej Organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 18

Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 19

1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu.

2. W Radzie Fundacji nie mogą zasiadać osoby, które były skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. W skład Rady Fundacji wchodzi 5 – 8 osób, które są powołane przez fundatora na okres dwóch lat, ale mogą być odwołane przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 19.

4. Członków pierwszego składu Rady powołuje fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada, na okres 3 letniej kadencji, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby na członka Rady.

5. Rada Fundacji jest organem niepodlegającym Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

6. Do zadań Rady Fundacji należy:

a) sprawowanie nadzoru nad realizacją celów statutowych i kierunków działania Fundacji,

b) opiniowanie programów prowadzonych przez fundację oraz doradztwo w wyborze kierunków jej działania,

c) szczególny nadzór nad realizacją projektów związanych z wykorzystaniem przez Fundację preferencji, z tytułu bycia organizacją pożytku publicznego,

d) powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu,

e) przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji,

f) nadzór nad pracą Zarządu Fundacji.

7. Rada Fundacji składa się z przewodniczącego wybieranego podczas pierwszego posiedzenia Rady Fundacji oraz z 4 – 7 członków. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

8. Szczegółowe zasady działania Rady Fundacji zawiera Regulamin Rady Fundacji.

9. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W razie braku kworum w pierwszym terminie uchwały zapadają w drugim terminie bez wymaganej większości głosów.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 20

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 6-ciu osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Fundatora.

2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.

4. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

d) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

e) nienależytego pełnienia funkcji członka,

f) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 21

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora.

2. Członków pierwszego składu Zarządu fundacji powołuje Fundator, następnych powołuje swą decyzją Rada Fundacji.

§ 22

Prezes z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesa.

§ 23

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.

§ 24

Zarząd Fundacji:

1) reprezentuje ją na zewnątrz,

2) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,

3) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

4) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,

5) przyjmuje dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

6) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

7) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,

8) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,

9) powołuje kierowników, zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

§ 25

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes i członek Zarządu łącznie lub Wiceprezes i członek Zarządu łącznie.

§ 26

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 27

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 28

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa jednogłośnie Rada Fundacji.

§ 29

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Rada Fundacji.

2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

§ 30

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

a) 52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach;

b) 22.11.Z Wydawanie książek z wyłączeniem wydawania książek w trybie Online;

c) 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych z wyłączeniem wydawania czasopism i wydawnictw periodycznych w trybie Online;

d) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych dot. wyłącznie pozostałych publikacji w trybie Online, z wyłączeniem wydawania książek, wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), gazet, czasopism i wydawnictw periodycznych w trybie Online;

e) 74.40.Z Reklama;

f) 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw;

g) 92.34.Z Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana dot. wyłącznie działalności rodeo, strzelnic, pokazów sztucznych ogni, imprez dla dzieci, instalowania modeli kolejek itp.;

h) 92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana dot. wyłącznie’ działalności rekreacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowanej;

i) 92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała.

2. Dochód z działalności Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.

3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.

4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

§ 31

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

Dla efektywnego urzeczywistnienia realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

§ 33

Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych oraz majątku Fundacji. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały. W razie likwidacji Fundacji Rada Fundacji wybiera likwidatora i podejmuje Uchwałę w sprawie przeznaczenia majątku Fundacji.

Statut sporządzono w dniu 02.02.2018 r.

Dodaj komentarz