Menu

MISJA

Fundacja „Przyjazny Dom Dziecka” została powołana w 2005 roku w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie wspierania dzieci i młodzieży będących pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych oraz rodzin biologicznych w skrajnie trudnych sytuacjach.

Prowadzimy nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Organizujemy i finansujemy inicjatywy związane z poprawą standardów życia dzieci, wspieramy i realizujemy działania o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, takie jak:

1) organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu,
2) pomoc finansowa i rzeczowa,
3) organizowanie i finansowanie zajęć edukacyjnych, zajęć i wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
4) organizowanie i finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
5) organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów,
6) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji lokali,
7) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji oraz opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

Dodaj komentarz